رگلاژ پنجره

چگونه لولای پنجره را رگلاژ کنیم ؟

چگونه لولای پنجره را رگلاژ کنیم ؟ در پنجره دوجداره دوحالته و یا در برخی از پنجره های Upvc تک حالته از لولاهای تنظیمی استفاده می شو...

ادامه مطلب