article image

پنجره هایی که دستیابی به انرژی خورشیدی را متحول می کنند

پنجره هایی که دستیابی به انرژی خورشیدی را متحول می کنند شــاید روزی همه ساختمان ها به نوعی از پنجره ها و نماهای بیرونی مجهز باشند که نیازهای مربوط به انرژی را چه در هوای بارانی و چه در هوای آفتابی فراهم میکنند. به گزارش ایســنا، اکنون ایــن رویا با تالش الگا مالینکویکــس، فیزیکدان و […]
بیشتر بخوانید پنجره هایی که دستیابی به انرژی خورشیدی را متحول می کنند