شرکت پروفیل در و پنجره upvc سیندژ

شرکت پروفیل upvc syndej: امروزه بحث جلوگیری از هدر رفتن انرژی، یکی از مواردی است که در تولید محصولات جدید در نظر گرفته می شود. در این راستا هدر رفتن انرژی در ساختمانها از عوامل مهمی به شمار می رود که در کشور ما نیز در چند سال اخیر مورد توجه بوده است و در نتیجه آن تولید محصولاتی با قابلیت حفظ انرژی رو به گسترش بوده و یکی از طرح های ملی تلقی می گردد.

syndej logo
2
1

پروفیل لنگه پنجره دوجداره یو پی وی سی :پروفیل upvc syndej

دیواره خارجی و داخلی پروفیل یو پی وی سی لنگه پنجره دوجداره upvc سیندژ به ترتیب دارای ارتفاع ۴۸ میلیمتر و ۵۲ میلیمتر میباشد. عرض این نوع پروفیل upvc سیندژ پنجره دوجداره یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر میباشد و ۳ کاناله میباشد ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است. فضای استقرار گالوانیزه پروفیل upvc سیندژ به عرض ۲۲ میلیمتر و به ارتفاع ۳۰ میلیمترمیباشد.

پروفیل فریم بزرگ پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی syndej

۴۰میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc سیندژ و همچنین ۶۰میلیمتر ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی می باشد. ۶۰میلیمتر نیز عرض پروفیل upvc پنجره دوجداره یو پی وی سی فریم بزرگ سیندژ میباشد که این پروفیل upvc ۳ کاناله بوده و ۲۰ میلیمتر ضخامت شیشه خور را دارا می باشد . در این پروفیل upvc سیندژ فضای جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۷ میلیمتر و به عرض ۲۷ میلیمتر میباشد.

4
3

پروفیل اورهنگ پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc syndej

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی سیندژ به ابعاد ۶۴ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc سیندژ به ابعاد ۳۱ میلیمترمیباشد. پروفیل یو پی وی سی اورهنگ پنجره دوجداره upvc سیندژ دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۳۲میلیمتر و ۳ کاناله می باشد. فضای جایگذاری گالوانیزه دراین پروفیل یو پی وی سی سیندژ به عرض ۲۵ میلیمتر و به ارتفاع ۳۳ میلیمتر میباشد.

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره upvc :پروفیل یو پی وی سی syndej

پروفیل upvc میانی ثابت سیندژ دارای ارتفاع داخلی ۳۸ میلیمتر و همچنین این پروفیل یو پی وی سی سیندژ دارای ارتفاع دیواره خارجی ۷۸ میلیمتر میباشد. عرض پروفیل upvc میانی ثابت پنجره دوجداره یو پی وی سی سیندژ ۶۰ میلیمتر بوده و دارای ۳ کانال میباشد و ۲۰ میلیمتر ضخامت شیشه خور را دارا می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این پروفیل upvc سیندژ به ارتفاع ۲۷ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

6
5

پروفیل درب بیرون بازشو پنجره دوجداره یو پی وی سی : پروفیل upvc syndej

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی سیندژ ۱۱۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی در این نوع پروفیل upvc سیندژ ۷۲ میلیمتر میباشد. پروفیل یو پی وی سی درب بیرون بازشو پنجره دوجداره upvc سیندژ دارای عرض ۶۰ میلیمتر و ضخامت شیشه خور ۲۷ میلیمتر می باشد و همچنین دارای ۳ کانال می باشد. محل جایگیری گالوانیزه پروفیل یوپی وی سی درب بیرون بازشو سیندژ به عرض ۲۷ میلیمتر و به ارتفاع ۳۳ ۲۷ میلیمتر می باشد

پروفیل درب داخل بازشو پنجره دوجداره upvc :پروفیل یو پی وی سی syndej

ارتفاع دیواره داخلی در این نوع پروفیل upvc سیندژ ۱۱۲ میلیمتر و نیز پروفیل یو پی وی سی سیندژ در این نوع دارای ارتفاع دیواره خارجی ۱۱۲ میلیمتر میباشد. عرض این پروفیل upvc درب داخل بازشو پنجره دوجداره یو پی وی سی سیندژ ۶۰ میلیمتر میباشد و این پروفیل ۳ کاناله بوده و ضخامت شیشه خور آن ۳۲ میلیمتر میباشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc سیندژ به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و به عرض ۲۷ میلیمتر میباشد.

8
7

آداپتور پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc syndej

پروفیل یو پی وی سی آداپتور لوله پنجره دوجداره upvc پروفیل یو پی وی سی سیندژ عرض ۶۰ میلیمتر را دارا می باشد.

پروفیل لوله پنجره دوجداره upvc :پروفیل یو پی وی سی syndej

ارتفاع دیواره داخلی پروفیل upvc لوله پنجره دوجداره سیندژ۵۷.۴ میلیمتر و ارتفاع دیواره خارجی در این نوع پروفیل یو پی وی سی سیندژ نیز ۵۷.۴ میلیمتر می باشد. و نیزعرض پروفیل upvc لوله پنجره دوجداره پروفیل یو پی وی سی سیندژ ۵۷.۴ میلیمتر می باشد.

10
9

زهوار دکوراتیو بزرگ پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc syndej

از این زهوار دکوراتیوبزرگ پنجره دوجداره یو پی وی سی سیندژ برای ثابت نگه داشتن شیشه پنجره دوجداره upvc مورد استفاده قرار می گیرد. و این زهواردکوراتیو پنجره دوجداره یو پی وی سی سیندژ توانایی نگه داشتن شیشه ۲۴ میلیمتری را دارد.

پروفیل اتصال پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی syndej

۱۰.۴ میلیمتر ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc سیندژ در این نوع بوده و ۱۰.۴ میلیمتر هم ارتفاع دیواره داخلی پروفیل یو پی وی سی سیندژ در این نوع می باشد. پنجره دوجداره upvc پروفیل یو پی وی سی سیندژ دارای ۶۰ میلیمتر عرض می باشد.

12
11

پروفیل پنل پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc syndej

دیواره داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی syndej دارای ارتفاع ۱۵۸ میلیمتر و نیز دیواره خارجی این پروفیل upvc syndejدارای ارتفاع ۱۵۸ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل یو پی وی سی پنل پنجره دوجداره سیندژ ۲۴ میلیمتر می باشد. از این پروفیل یو پی وی سی سیندژ جهت پوشاندن درب و پنجره دوجداره upvc استفاده می گردد.

زهوار دکوراتیو کوچک پنجره دوجداره upvc :پروفیل یو پی وی سی syndej

از این نوع زهوار دکوراتیو کوچک پنجره دوجداره upvc پروفیل یو پی وی سی سیندژ برای ثابت نگه داشتن شیشه پنجره دوجداره upvc مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع زهوار دکوراتیو کوچک پنجره دوجداره یو پی وی سی سیندژ توانایی نگه داشتن شیشه ۱۸ میلیمتری را دارد.

گواهینامه ها و لایسنس ها

s 1
s 3
s 5
s 7
s 9
s 11
s 13
s 15
s 2
s4
s 6
s 8
s 10
s12
s 14
s 16