شرکت پروفیل در و پنجره upvc ویستابست

شرکت تولید پروفیل upvc ویستابست vistabest در سال 1382 ثبت و از سال 86 در زمینه تولید پروفیل در و پنجره upvc فعالیت خود را آغاز کرد و در طول 3 سال به جمع تولید کنندگان مطرح این صنعت در ایران تبدیل شد . این شرکت یکی از پیشگامان صنعت پلیمر و تولید پروفیل پنجره upvc بر اساس استاندارد های بین المللی است . همچنین اولین دارنده گواهینامه رال آلمان در کشور است .

vista factory 1
vista2
vista1

پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره upvc: پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ۳ کاناله ۷۶ میلیمتر و ۵۶ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد. پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره یو پی وی سی پروفیل ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۳۲ میلیمتر و عرض آن ۲۲ میلیمتر است.

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره UPVC : پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc  شرکت ویستابست ۳ کاناله۶۵ میلیمتر و ۴۵ میلیمتر ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره upvc ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمترمیباشد. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۳۲ و عرض آن نیز ۲۱ میلیمتر است.

vista4
vista3

پروفیل قاب پنجره upvc دو جداره پروفیل ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۷۸ میلیمتر و ۵۸ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد. پروفیل قاب پنجره دوجداره upvc پروفیل ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۲ میلیمتر است. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۲۳ میلیمتر و عرض آن ۲۳ میلیمتر است.

پروفیل لنگه پنجره یو پی وی سی : پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۷۸ میلیمترو۵۸میلیمتر نیز ارتفاع دیوارهداخلی این پروفیل upvc میباشد. و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳کاناله ۳۵ میلیمتر و عرض آن ۲۲ میلیمتر است.پروفیل لنگه پنجره دوجداره upvc پروفیل ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمتر میباشد.

vista6
vista5

پروفیل فریم کشوئی تک ریل پنجره دوجداره upvc: پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۷۸ میلیمتر و ۵۸ میلیمتر نیز ارتفاعدیوار داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد.پروفیل فریم کشوئی تک ریل دوجداره upvc ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۹۰ میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیلیو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۲۰ میلیمتر و عرض آن ۳۸ میلیمتر است.

روفیل میانی ثابت پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۸۳ میلیمتر و ۴۳ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره دو جداره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۶۰ میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است. ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvcویستابست ۳ کاناله ۲۰ میلیمتر و عرض آن ۳۴ میلیمتر است.

vista9
vista8

پروفیل upvc ویستابست : Mosquito sash S-۵۰۷.۰۸ ۰.۲۶ Kg/m

پروفیل پنل پنجره دوجداره یو پی وی سی : پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۳ کاناله ۱۱۰ میلیمتر و ۱۰۰ میلیمتر نیزارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد. در این پروفیل پنل upvc ویستابست ۳ کاناله عرض آن ۲۲ میلیمتر است.

vista11
vista10

پروفیل اتصال دهنده پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست

عرض این پروفیل upvc اتصال دهنده پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۶۰ میلیمتر می باشد.

پروفیل کاور پنجره دوجداره یو پی وی سی : پروفیل upvc ویستابست

در این نوع پروفیل یو پی وی سی عرض پروفیل کاور پنجره upvc ویستابست ۲۲ میلیمتر می باشد.

vista13
vista12

پروفیل آداپتور پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست

عرض پروفیل آداپتور پنجره upvc ویستابست در این نوع پروفیل یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد.

پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc vistabest

در این پروفیل یو پی وی سی عرض پروفیل لوله پنجره دوجداره upvc ویستابست ۵۰میلیمتر می باشد.

vista15
vista14

پروفیل upvc ویستابست: Overhung S-۵۰۷.۰۵ ۱.۱۶ Kg/m

پروفیل یو پی وی سی ویستابست: Renovation angle S-۵۰۷.۱۲ ۰.۴۹ Kg/m

vista17
vista16

پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره upvc: پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله ۷۸ میلیمتر و ۵۸میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی میباشد.پروفیل فریم بزرگ پنجره دو جداره upvc ویستابست ۵ کاناله دارای عرض ۷۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله ۳۲ میلیمتر و عرض آن ۲۲۴ میلیمتر است.

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره UPVC: پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵کاناله۷۰ میلیمتر و۵۰میلیمتر ارتفاع دیواره داخلیاین پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره یو پی وی سی ویستابست۵کاناله دارای عرض ۷۰ میلیمتر میباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۷ میلیمترمیباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۳۴ و عرض آن نیز ۲۲ میلیمتر است.

vista19
vista18

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره upvc : پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵ کاناله ۸۴ میلیمتر و ۴۴ میلیمتر نیز ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc میباشد. پروفیل میانی ثابت پنجره دو جداره یو پی وی سی ویستابست ۳ کاناله دارای عرض ۷۰میلیمترمیباشد و ضخامت شیشه خور آن ۲۰ میلیمتر است.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله ۲۲میلیمتر و عرض آن ۳۶ میلیمتر است.

پروفیل لنگه پنجره :upvc پروفیل upvc ویستابست ۵ کاناله

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵کاناله ۷۸ میلیمترو۵۸میایمتر نیز ارتفاع دیوارهداخلی این پروفیل upvc میباشد. و ضخامت شیشه خور آن ۲۴ میلیمتر میباشد.ارتفاع محل استقرار گالوانیزه پروفیل یو پی وی سی ویستابست ۵کاناله ۳۷ میلیمتر و عرض آن ۲۴ میلیمتر است. پروفیل لنگه پنجره دو جداره upvc پروفیل ویستابست ۳ کانالهدارای عرض ۷۰ میلیمتر میباشد.

vista21
vista20

پروفیل upvc vistabest : Georgian bar S-۵۶۳-۱۲ ۰,۱۶kg/m Co-Extrusion

پروفیل یو پی وی سی ویستابست : Coupling S-۵۶۳.۱۱ ۰,۱۱ Kg/m

vista23
vista22

پروفیل upvc ویستابست: ۹۰’ pole S-۵۶۳.۱۰ ۱,۶۰ Kg/m

پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی: پروفیل upvc vistabest

عرض این پروفیل لوله پنجره دوجداره یو پی وی سی ویستابست ۷۰ میلیمتر می باشد.

vista25
vista24

پروفیل آداپتور پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی ویستابست

در این نوع پروفیل آداپتور پنجره دوجداره upvc ویستابست ۷۰ میلیمتر می باشد.

پروفیل یو پی وی سی ویستابست: Overhung S-۵۶۳.۰۴ ۱,۳۲ kg/m

vista26

پروفیل یو پی وی سی ویستابست: Glassbead ۳۴mm S-۵۶۳.۷۰ ۰,۱۷ kg/m; PCE: ۳۸ g/m

گواهینامه ها و لایسنس ها

vista lic
vista lic 3
vista lic 5
vista lic 7
vista lic 9
vista lic 11
vista lic 13
vista lic 15
vista lic 17
vista lic 19
vista lic 21
vista lic 23
vista lic 1
vista lic 4
vista lic 6
vista lic 8
vista lic 10
vista lic 12
vista lic 14
vista lic 16
vista lic 18
vista lic 20
vista lic 22
vista lic 24

خدمات دیگر

vista rang