مقالات, مقالات در و پنجره

پنجره های هوشمند با امکان کنترل گرما

پنجره هوشمند

پنجره های هوشمند با امکان کنترل گرما

دانشمندان حوزه فناوری نانو با افزودن نانو ذرات دی اکسید وانادیم پنجره های هوشمند alert windowساخته اند که در زمستان پرتوهای مادون قرمز را عبور داده و در تابستان آن را مسدود میکنند.

محققان آزمایشگاه ملی آرگونه موفق به سنتز نانو ذرات دیاکسید ‌وانادیم شدند که میتواند کارایی پنجره های هوشمند را افزایش دهــد.

جیلی از محققان این پروژه میگوید: نیاز مبرمی برای تداوم توسعه‌ چنین نانو ذراتی وجود دارد تا بتوان با استفاده از آنها به سرعت شیشه های هوشمند را به شکل مقرون به صرفه ای وارد بازار کرد.

در پنجره های ترموکرومیک، انرژی مادون قرمز موجب میشود تا در زمستان داخل ساختمان گرم بماند و در تابستان با مسدود کردن پرتو های گرم کننده، موجب خنک ماندن ساختمان می شود.

این نانو ذرات موجب می شوند تا شیشه ها به سرعت از حالت عبور دهی پرتو های مادون قرمز به حالت مسدودکننده گی این پرتو ها تغییر فاز دهند.

در فیلم های حاوی نانو ذرات دیاکســید وانادیم نســبت بــه فیلمهای رایج در پنجره های هوشــمند، مقدار مدوالسیون خورشیدی در دماهای پایین و بالا دو برابر بیشتر است.

 

برای سفارش محصولات upvc کلیک کنید

 

البته مدت هاست که دانشمندان به تاثیر نانو ذرات دیاکسید وانادیم در فناوری ترموکرومیک واقف شــدهاند، اما دقیقا نمیدانستند که چگونه از آنها برای تولید اقتصادی پنجره های هوشمند استفاده کنند.

در این فناوری نیاز به اســتفاده از مواد خطرناک نبوده و درعین حال هزینه‌ طراحی کاهش می یابد.

روشی که محققان این پروژه ارائه کردهاند به تولید نانو ذرات با ابعاد یکنواخت منجر میشــود که این ویژگی موجب افزایش کارایی انرژی شــده است.

در صورت اســتفاده از میکرو راکتورهای چندتایی که به صورت شبکه ای قرار دارند، خروجی کار افزایش می یابد.

رالف موهلیســن از محققان این پروژه میگوید: ما نشان دادیم با استفاده از این نانو ذرات و فرآیند جریان مســتمر میتوان هزینه‌ تولید را کاهش داد. درنتیجه این فناوری برای تولید پنجره های هوشــمند قابل استفاده است. لازم به ذکر است که از این فرآیند میتوان برای تولید نانو ذرات مختلف استفاده کرد.

نتایج این پروژه به صورت پتنتی به ثبت رســیده و لیســانس آن آماده ی واگذاری اســت.

برنامه بعدی این گروه، کاهش ابعاد نانو ذرات از ۱۰۰ به کمتر از ۲۰ نانومتر است که میتواند پراش نور را کاهش دهد.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.