مقالات, مقالات در و پنجره

ذخیره انرژی با نسل جدید پنجره 

ذخیره انرژی پنجره

ذخیره انرژی با نسل جدید پنجره

پژوهشــگران دانشــگاه ام.آی.تی ، فناوری جدیدی بــرای ذخیره انرژی توسط پنجره ها ارائه داده اند که نسبت به روش های دیگر، هزینه کمتری دارد. به گزارش ام.آی.تی نیوز، ادارات و ســاختمان های مسکونی برای مبارزه با گرمای تابستان از سیســتم تهویه هوا اســتفاده می کنند . تخمین زده شــده که در آمریکا، حدود شش درصد الکتریسیته برای این سیستم ها صرف می شود و سالانه ۲۹ میلیارد دلار هزینه دارد. مهندســان دانشــگاه ام. آی. تی، یک غشای ضد گرما ابداع کرده اند که با به کار بردن آن در پنجره های ساختمان، می توان تا ۷۰ درصد گرمای خورشید را بازگرداند. این غشا میتواند شفافیت خود را در دمای زیر ۳۲ درجه سلسیوس (۸۹ درجه فارنهایت) حفظ کند. پژوهشگران باور دارند این غشا در رد کردن گرما، مانند یک سیستم خودکار عمل میکند. به گفته آنها، اگرهمه پنجرههای ســاختمان با این غشــا پوشیده شــوند،هزینه تهویه هوا و انرژی تا ۱۰ درصد کاهش می یابد. این غشــا، مانند یک پوشــش پالســتیکی اســت و به خاطر وجود ریــزذرات داخل آن، ویژگی های ضــد گرمایی دارد. energy saving

جنس ریز ذرات

 جنس این ریــزذرات، از نوعی ماده متغیر اســت که با قرار گرفتن در معرض دمای ۸۵ درجه فارنهایت یا بالاتر، کوچک می شوند. هنگامی که ریزذرات در شــکل فشرده تری قرار می گیرند، موجب می شود که غشــای شفاف، نیمه شفاف یا مات به نظر برســد. به کار بردن این غشا در پنجره ها موجب خنک شدن ساختمان و ورود میزان کافی از نور به آن میشود. نیکوالس فنگ، استاد مهندسی مکانیک دانشگاه ام.آی.تی گفت:  این ماده، جایگزینی مقرون به صرفه و کارآمد برای فناوری های پنجره های هوشمند است که درحال حاضر به کار میروند.  وی افزود: پنجره های هوشــمند، کارایی بالایی در برطرف کردن گرمای خورشــید ندارند و انرژی بســیاری نیز برای اســتفاده از آن ها مورد نیاز اســت.

 

برای مشاهده خدمات مجتمع تخصصی کسری کلیک کنید 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.